Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5406 ДГС Бургас 30.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 345 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 1618 куб.м. 0 куб.м. 1986 куб.м.
бл, цр, здб, кгбр, мжд, здб
2105 Процедури за добив на дървесина 43,618.53 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Ала Тепе” и временен склад "Меден рид" в землището на с. Росен, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2105 - отдели/подотдели:257-б, 257-е, 258-д, 258-а, 259-а, 261-и, 385-б, 385-ж, 385-л - общо количество 1986 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас" Виж пълна информация
5303 ДГС Бургас 26.05.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА НА НЕТНИ КОЛИЧЕСТВА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ (ВИСОКО/СРЕДНО/НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ) И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА” Виж пълна информация
5047 ДГС Бургас 11.02.2021 1 Лесокултурни мероприятия 33,991.25 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Залесяване на горски култури, отглеждане на едно, две, три и четиригодишни горски култури” за Обект № 1 в горски територии – държавна собственост в обхвата на ТП „ДГС Бургас”" Виж пълна информация
5015 ДГС Бургас 08.02.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА РАБОТНИ ДРЕХИ, СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ОБУВНИ ИЗДЕЛИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП „ДГС - БУРГАС“:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:
"ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА РАБОТНИ ДРЕХИ И СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:
"ДОСТАВКА НА ОБУВНИ ИЗДЕЛИЯ"

Виж пълна информация
4934 ДГС Бургас 22.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
400 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 541 куб.м. 1738 куб.м. 0 куб.м. 2687 куб.м.
чб,бб,бл, цр, здб, кгбр, мжд
2103 Продажба на стояща дървесина на корен 117,716.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2103 от отдели/подотдели: 134-б, 162-д, 164-д, 168-в, 168-д в землището на с. Вършило и с. Зидарово, общ. Созопол, общо количество 2687 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
4892 ДГС Бургас 17.12.2020 2101Ц Продажба на стояща дървесина на корен 763,029.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2101Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Айтос”, ТП „ДГС Бургас”, ТП „ДЛС Несебър” и ТП „ДГС Средец”; Виж пълна информация
Процедура № 4892 на ДГС Бургас от 17.12.2020 е прекратена!
4793 ДГС Бургас 27.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41 куб.м. 28 куб.м. 0 куб.м. 1089 куб.м. 2396 куб.м. 0 куб.м. 3554 куб.м.
бл, цр, здб, пяс, кгбр, мжд
2101 Процедури за добив на дървесина 78,233.18 лв. без ДДС
Предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Русокастро” в землището на с. Русокастро, временен склад „Ливада” в землището на с. Ливада, временен склад „Габър” в землището на с. Габър, временен склад „Вършило” в землището на с. Вършило, временен склад „Зидарово” в землището на с. Зидарово, общ. Созопол временен склад „Твърдица” в землището на с. Твърдица, общ. Бургас на маркирана дървесина от Обект № 2101- отдели/подотдели 24-з, 29-а, 89-а, 89-б, 89-г,122-д2, 123-е, 137-с, 137-т, 138-б, 138-е, 152-а, 151-д, 172-ж, 224-е, 224-з, 224-л, общо количество 3554 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
4706 ДГС Бургас 06.11.2020 23.11.2020 Процедури по Закона за държавната собственост 2,411.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, предоставени за управление на „Югоизточно държавно предприятие” гр. Сливен, находящи се в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Бургас” Виж пълна информация
4702 ДГС Бургас 26.10.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДГС – Бургас” Виж пълна информация
4688 ДГС Бургас 02.11.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА, ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ И ДЖАНТИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ СОБСТВЕНОСТ НА ТП „ДГС БУРГАС“, ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА. Виж пълна информация
4599 ДГС Бургас 15.09.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на бланки и формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание за нуждите на ТП „ДГС - Бургас” Виж пълна информация
4570 ДГС Бургас 25.08.2020 Събиране на оферти с обява 1,485.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2020 г. на работниците и служителите на ТП „ДГС-Бургас”, предвидени в Приложение № 5 на НАРЕДБА № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина“ Виж пълна информация
4558 ДГС Бургас 21.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
36 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 17 куб.м. 101 куб.м. 0 куб.м. 156 куб.м.
бл, цр, кгбр
2012 Процедури за добив на дървесина 3,518.72 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Габър” в землището на с. Габър, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2012 - отдели/подотдели 111-е, 111-ж общо количество 156 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
4546 ДГС Бургас 18.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 1018 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1033 куб.м.
чб,бб
2011 Процедури за добив на дървесина 23,793.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Росен” в землището на с. Росен, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2011 - отдели/подотдели 257-в, 257-з, 257-л, 258-з, 260-в, общо количество 1033 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
4476 ДГС Бургас 14.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 194 куб.м. 658 куб.м. 0 куб.м. 861 куб.м.
бл, цр, мжд, кгбр
2008 Продажба на стояща дървесина на корен 42,670.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2008 от отдели/подотдели: 170-а, 170-б в землището на с. Зидарово, общ. Созопол, общо количество 861 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
4433 ДГС Бургас 30.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 99 куб.м. 438 куб.м. 0 куб.м. 543 куб.м.
бл, цр, кгбр
2010 Продажба на стояща дървесина на корен 26,430.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2010 от отдели/подотдели: 138-б, 138-е в землището на с. Вършило, общ. Созопол, общо количество 543 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
4402 ДГС Бургас 23.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
50 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 206 куб.м. 352 куб.м. 0 куб.м. 612 куб.м.
чб, бб, бл, цр, кгбр, мжд
2009 Продажба на стояща дървесина на корен 28,695.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2009 от отдели/подотдели: 130-в, 137-с, 137-т в землището на с. Вършило, общ. Созопол, общо количество 612 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
4401 ДГС Бургас 23.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 194 куб.м. 658 куб.м. 0 куб.м. 861 куб.м.
бл, цр, мжд, кгбр
2008 Продажба на стояща дървесина на корен 42,670.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2008 от отдели/подотдели: 170-а, 170-б в землището на с. Зидарово, общ. Созопол, общо количество 861 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
4400 ДГС Бургас 23.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
283 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 687 куб.м. 702 куб.м. 0 куб.м. 1683 куб.м.
чб, бб, бл, цр, мжд, кгбр
2007 Процедури за добив на дървесина 38,717.70 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Вършило” в землището на с. Вършило и "Зидарово" в землището на с. Зидарово, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2007 - отдели/подотдели 140-р, 140-ж, 179-б, 179-е, 179-ж, общо количество 1683 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
4378 ДГС Бургас 19.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
36 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 17 куб.м. 101 куб.м. 0 куб.м. 156 куб.м.
бл, цр, кгбр
2006 Продажба на стояща дървесина на корен 7,773.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2006 от отдели/подотдели: 111-е, 111-ж в землището на с. Габър, общ. Созопол, общо количество 156 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация