Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6142 ДГС Бургас 20.05.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
244 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 491 куб.м. 1138 куб.м. 0 куб.м. 1895 куб.м.
чб,бб,дб,бл,цр,кгбр,мждр,пяс
2208 Процедури за добив на дървесина 50,550.25 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Ала тепе” в землището на с. Росен и с. Маринка, общ. Созопол и временен склад „Вършило” в землището на с. Вършило, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2208, отдели/подотдели 129б, 256д, 258к, 259б, 260ж, 262и, 262о с общо количество 1895 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
6016 ДГС Бургас 11.03.2022 2202ТТР, 2203ТТР Процедури за добив на дървесина 20,080.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временен горски склад до адрес на физически лица от Обект № 2202ТТР и Обект № 2203ТТР, в обхвата на ТП „ДГС – Бургас““ Виж пълна информация
5951 ДГС Бургас 22.02.2022 обект № 1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 24,644.58 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Отглеждане на две, три, четири и петгодишни горски култури” за Обект № 1 в горски територии – държавна собственост в обхвата на ТП „ДГС Бургас” Виж пълна информация
5847 ДГС Бургас 14.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
287 куб.м. 380 куб.м. 2 куб.м. 133 куб.м. 1004 куб.м. 0 куб.м. 1806 куб.м.
дб,цр,пяс,кгбр, мжд
2207 Процедури за добив на дървесина 47,844.24 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Рашков кладенец” в землището на с. Вършило, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2207- отдели/подотдели 152б,в,ж,з, 154г,д, 157а с общо количество 1806 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
5846 ДГС Бургас 14.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
981 куб.м. 410 куб.м. 6 куб.м. 162 куб.м. 12 куб.м. 0 куб.м. 1571 куб.м.
чб,бл,цр,лп
2206 Процедури за добив на дървесина 48,066.47 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Димчовица” в землището на с. Вършило, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2206- отдели/подотдели 155ж, 156е, 156з с общо количество 1571 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
5844 ДГС Бургас 14.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
655 куб.м. 626 куб.м. 11 куб.м. 128 куб.м. 399 куб.м. 0 куб.м. 1819 куб.м.
чб,бл,цр,дб,брс,пяс,лп
2205 Процедури за добив на дървесина 52,741.86 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Трендафиловата къшла” в землището на с. Габър и вр.склад "Докима" в земл.на с. Вършило, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2205 - отдели/подотдели 111а, 120л, 125а, 131г с общо количество 1819 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
5738 ДГС Бургас 02.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 373 куб.м. 21 куб.м. 104 куб.м. 827 куб.м. 0 куб.м. 1341 куб.м.
чб,бл,цр,дб,брс,пяс,лп
2204 Процедури за добив на дървесина 35,162.46 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Бариерата” в землището на с. Присад, временен склад "Зеленището" в землището на с. Зидарово, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2204 - отдели/подотдели 85в,г,е, 88 г, 177 б, 178 б, 179 а, 181 ж с общо количество 1341 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
5737 ДГС Бургас 02.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
71 куб.м. 560 куб.м. 7 куб.м. 118 куб.м. 1343 куб.м. 0 куб.м. 2099 куб.м.
бл,цр,дб,кгбр,мжд
2203 Процедури за добив на дървесина 54,768.58 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Факийски път” в землището на с. Присад, временен склад "Калето" в землището на с. Зидарово, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2203 - отдели/подотдели 81в, 83 в,г,ж, 162 г, 169а,б, 173 б,в с общо количество 2099 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
5736 ДГС Бургас 02.12.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
247 куб.м. 288 куб.м. 2 куб.м. 40 куб.м. 1365 куб.м. 0 куб.м. 1942 куб.м.
бл,цр,дб,пяс,кгбр,мжд
2202 Процедури за добив на дървесина 51,386.85 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Железният портал” в землището на с. Присад, временен склад "Женското гробе" в землището на с. Зидарово, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2202 - отдели/подотдели 80а, 92а, 93а,е, 142е, 143з, 144ж,з, 145з с общо количество 1942 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
5406 ДГС Бургас 30.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 345 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 1618 куб.м. 0 куб.м. 1986 куб.м.
бл, цр, здб, кгбр, мжд, здб
2105 Процедури за добив на дървесина 43,618.53 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Ала Тепе” и временен склад "Меден рид" в землището на с. Росен, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2105 - отдели/подотдели:257-б, 257-е, 258-д, 258-а, 259-а, 261-и, 385-б, 385-ж, 385-л - общо количество 1986 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас" Виж пълна информация
5303 ДГС Бургас 26.05.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА НА НЕТНИ КОЛИЧЕСТВА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ (ВИСОКО/СРЕДНО/НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ) И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА” Виж пълна информация
5047 ДГС Бургас 11.02.2021 1 Лесокултурни мероприятия 33,991.25 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Залесяване на горски култури, отглеждане на едно, две, три и четиригодишни горски култури” за Обект № 1 в горски територии – държавна собственост в обхвата на ТП „ДГС Бургас”" Виж пълна информация
5015 ДГС Бургас 08.02.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА РАБОТНИ ДРЕХИ, СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ОБУВНИ ИЗДЕЛИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП „ДГС - БУРГАС“:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:
"ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА РАБОТНИ ДРЕХИ И СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:
"ДОСТАВКА НА ОБУВНИ ИЗДЕЛИЯ"

Виж пълна информация
4934 ДГС Бургас 22.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
400 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 541 куб.м. 1738 куб.м. 0 куб.м. 2687 куб.м.
чб,бб,бл, цр, здб, кгбр, мжд
2103 Продажба на стояща дървесина на корен 117,716.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2103 от отдели/подотдели: 134-б, 162-д, 164-д, 168-в, 168-д в землището на с. Вършило и с. Зидарово, общ. Созопол, общо количество 2687 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
4892 ДГС Бургас 17.12.2020 2101Ц Продажба на стояща дървесина на корен 763,029.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2101Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Айтос”, ТП „ДГС Бургас”, ТП „ДЛС Несебър” и ТП „ДГС Средец”; Виж пълна информация
Процедура № 4892 на ДГС Бургас от 17.12.2020 е прекратена!
4793 ДГС Бургас 27.11.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41 куб.м. 28 куб.м. 0 куб.м. 1089 куб.м. 2396 куб.м. 0 куб.м. 3554 куб.м.
бл, цр, здб, пяс, кгбр, мжд
2101 Процедури за добив на дървесина 78,233.18 лв. без ДДС
Предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Русокастро” в землището на с. Русокастро, временен склад „Ливада” в землището на с. Ливада, временен склад „Габър” в землището на с. Габър, временен склад „Вършило” в землището на с. Вършило, временен склад „Зидарово” в землището на с. Зидарово, общ. Созопол временен склад „Твърдица” в землището на с. Твърдица, общ. Бургас на маркирана дървесина от Обект № 2101- отдели/подотдели 24-з, 29-а, 89-а, 89-б, 89-г,122-д2, 123-е, 137-с, 137-т, 138-б, 138-е, 152-а, 151-д, 172-ж, 224-е, 224-з, 224-л, общо количество 3554 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
4706 ДГС Бургас 06.11.2020 23.11.2020 Процедури по Закона за държавната собственост 2,411.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, предоставени за управление на „Югоизточно държавно предприятие” гр. Сливен, находящи се в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Бургас” Виж пълна информация
4702 ДГС Бургас 26.10.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДГС – Бургас” Виж пълна информация
4688 ДГС Бургас 02.11.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА, ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ И ДЖАНТИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ СОБСТВЕНОСТ НА ТП „ДГС БУРГАС“, ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА. Виж пълна информация
4599 ДГС Бургас 15.09.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на бланки и формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание за нуждите на ТП „ДГС - Бургас” Виж пълна информация