Процедура № 6676 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Бургас 09.06.2023 28.06.2023 17,350.00 лв. без ДДС Процедури по Закона за държавната собственост Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за участие в процедура търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 67800.36.64 с площ 3377 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Созопол, общ. Созопол, обл. Бургас, местност „Света Марина“, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, държавна собственост, съгласно скица на поземлен имот №15-1426329-08.12.2022г. издадена от СГКК – гр. Бургас, в района на дейност на ТП “Държавно горско стопанство Бургас“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.