Процедури

Процедура № 5951 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение ДГС Бургас
Първа дата 22.02.2022
Втора дата
Начална цена 24,644.58 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Отглеждане на две, три, четири и петгодишни горски култури” за Обект № 1 в горски територии – държавна собственост в обхвата на ТП „ДГС Бургас”

Данни за дървесината

Обект/и № обект № 1
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.