slide

Процедури до 17.06.2016

Поделение Описание Дата Документи
352 ДГС Бургас „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА 24 БР. ЗИМНИ ГУМИ И 8 БР. ВСЕСЕЗОННИ ГУМИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП „ДГС – БУРГАС И РЕМОНТ НА ГУМИТЕ”. 21.12.2015
Обявление за приключване на договор.PDF /13.03.2017/
333 ДГС Бургас „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на работниците и служителите на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-БУРГАС” за 2015 год 27.11.2015325 ДГС Бургас „Извършване геодезическо заснемане на стабилизиран горски автомобилен път „Песъклъка – втора част” – III степен, четвърта категория, находящ се в землището на с. Габър, Община Созопол, в отдели 109 до 111; 118 до 121 на територията на „Югоизточно държавно 17.11.2015


294 ДГС Бургас "Доставка на дизелово гориво(газьол за отопление) за отопление на административна сграда гр.Бургас, ул."Иван Шишман" №8 със съсобственик ЮИДП ДП - Сливен за срок от 12 месеца, считано от датата на сключване на договора" 06.10.2015


Информация изпълнение гориво.PDF /10.11.2016/
261 ДГС Бургас „Годишни технически прегледи на МПС – 11 / единадесет / броя, собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – Сливен, от автомобилния парк на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – БУРГАС” 01.09.2015


Информация.JPG /19.10.2016/
173 ДГС Бургас „Денонощна охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на обект – касово помещение в административната сграда наТП „ДГС – Бургас”- ОБОСОБ. ПОЗ. № 3,„Отманли” - ОБОСОБ. ПОЗ. № 1 и горска база „Черна гора” - ОБОСОБ. ПОЗ. № 2 08.06.2015
118 ДГС Бургас „Денонощна охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на обект – касово помещение в административната сграда наТП „ДГС – Бургас”- ОБОСОБ. ПОЗ. № 3,„Отманли” - ОБОСОБ. ПОЗ. № 1 и горска база „Черна гора” - ОБОСОБ. ПОЗ. № 2 08.04.2015

Фактури.PDF /05.07.2016/
Допълнително споразумение.PDF /05.07.2016/
Информация изпълнение СОТ.PDF /10.11.2016/
116 ДГС Бургас „Доставка, чрез закупуване на материали, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и кубиране на стояща и лежаща дървесина, в района на дейност на ТП „ДГС - Бургас“ през 2015 год." 06.04.2015
76 ДГС Бургас Информация по чл.44 ал.10 ДГС БУРГАС 27.03.2015
40 ДГС Бургас „Доставка на 8 (осем) броя зимни гуми за монтиране на служебните автомобили на „ЮИДП” ДП – Сливен, ТП „ДГС-БУРГАС” по приложена спецификация” 18.12.2014

20 ДГС Бургас Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2014 год. на работниците и служителите на ТП „ДГС – БУРГАС” за 2014 год., предвидени в Приложение № 5 на НАРЕДБА № 3 от 28.02.1987 г. 28.11.2014