slide

Документи | ДГС Бургас

Заявление за издаване на позволително за недървесни горски продукти - диворастящи гъби и плодове.
Файл
Добавен
22.03.2024 / ДГС Бургас
Указания за заявителите относно издаване на позволителни за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)
Файл
Добавен
22.03.2024 / ДГС Бургас
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНОТО ПО ГСП ПОЛЗВАНЕ НА НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ В РАЙОНА НА ТП „ДГС БУРГАС”
Файл
Добавен
19.03.2024 / ДГС Бургас
УКАЗАНИЯ за издаване на позволителни за недървесни горски продукти-диворастящи гъби и плодове, от директорите на ДП по чл.163 от Заюкона за горите или упълномощени от тях лица
Файл
Добавен
18.03.2024 / ДГС Бургас
Информация
Файл
Добавен
23.01.2024 / ДГС Бургас
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА ДЪРВЕСИНА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГА ОТ ТП "ДГС БУРГАС" НА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ ПО ЧЛ. 115 ОТ ЗГ И ЧЛ. 38 ОТ НАРЕДБАТА ЗА 2024 г.
Файл
Добавен
13.11.2023 / ДГС Бургас
Актуална банкова сметка на ТП ДГС Бургас
Файл
Добавен
07.11.2023 / ДГС Бургас
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА ДЪРВЕСИНА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГА ОТ ТП "ДГС БУРГАС" НА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ ПО ЧЛ. 115 ОТ ЗГ И ЧЛ. 38 ОТ НАРЕДБАТА ЗА 2023 Г.
Файл
Добавен
14.11.2022 / ДГС Бургас
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА ДЪРВЕСИНА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГА ОТ ТП "ДГС БУРГАС" НА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ ПО ЧЛ.115 ОТ ЗГ И ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ЗА 2022 Г.
Файл
Добавен
15.11.2021 / ДГС Бургас
Съобщение за закупуване на гори 2021 г.
Файл
Добавен
08.02.2021 / ДГС Бургас
Обявление за предложените количества дървесина по реда на чл. 38 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за ТП "ДГС - Бургас" за ЛФ 2021 г..
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДГС Бургас
Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2020/2021 г. на територията на ТП "ДГС Бургас"
Файл
Добавен
04.06.2020 / ДГС Бургас
Обявление за предложените количества дървесина по реда на чл. 38 от Наредбата за ТП "ДГС - Бургас" за ЛФ 2020 г.
Файл
Добавен
08.11.2019 / ДГС Бургас
Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2019/2020 г. на територията на ТП "ДГС Бургас"
Файл
Добавен
13.06.2019 / ДГС Бургас
Обявление за предложените количества дървесина по реда на чл. 38 от Наредбата за ТП "ДГС - Бургас" за ЛФ 2019 г.
Файл
Добавен
05.11.2018 / ДГС Бургас
Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2018/2109 гд. на територията на ТП ДГС Бургас.
Файл
Добавен
17.08.2018 / ДГС Бургас
Обявление за предложените количества дървесина по реда на чл. 38 от Наредбата за ТП "ДГС - Бургас" за ЛФ 2018 г.
Файл
Добавен
14.11.2017 / ДГС Бургас
Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2017/2108гд. на територията на ТП ДГС Бургас.
Файл
Добавен
28.08.2017 / ДГС Бургас
ДОКЛАД ЗА ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС - БУРГАС" (АКТУАЛИЗИРАН)
Файл
Добавен
09.08.2017 / ДГС Бургас
УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ПЪРВА ТРЪЖНА СЕСИЯ НА 2017 ГОДИНА
Файл
Добавен
04.11.2016 / ДГС Бургас