Грска сертификация

Актуализиран ДОКЛАД ЗА ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС - БУРГАС" към 2020 год..
Файл
Добавен
02.07.2020 / ДГС Бургас
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД ЗА ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС - БУРГАС" актуализиран към 2020 год..
Файл
Добавен
05.06.2020 / ДГС Бургас
Приложение към Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопански дейности от ТП ДГС-Бургас върху дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги услуги през 2020 - Принцип 5
Файл
Добавен
15.04.2020 / ДГС Бургас
Резюме на доклад за резултатите от прилаганата мониторингова система за индикаторите по принцип 8 на ТП ДГС - Бургас за периода 01.01.2019-31.12.2019 год. (индикатор 8.3.1)
Файл
Добавен
04.03.2020 / ДГС Бургас
Списък на предвидените горскостопански дейности през 2020 год. на държавната горска територия на ТП ДГС - Бургас
Файл
Добавен
04.03.2020 / ДГС Бургас
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопански дейности от ТП ДГС-Бургас върху дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги услуги през 2020
Файл
Добавен
04.03.2020 / ДГС Бургас
Резюме на доклад за резултатите от прилаганата мониторингова система за индикаторите по принцип 8 на ТП ДГС - Бургас за периода 01.01-31.12.2018 год. (индикатор 8.3.1)
Файл
Добавен
27.03.2019 / ДГС Бургас
Списък на предвидените горскостопански дейности през 2019 год. на държавната горска територия на ТП ДГС - Бургас
Файл
Добавен
27.03.2019 / ДГС Бургас
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопански дейности от ТП ДГС-Бургас върху дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги услуги през 2019
Файл
Добавен
27.03.2019 / ДГС Бургас
ДОКЛАД ЗА ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС - БУРГАС" (АКТУАЛИЗИРАН)
Файл
Добавен
10.08.2018 / ДГС Бургас
РЕЗЮМЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН 2014 ГОД. НА ТП ДГС БУРГАС
Файл
Добавен
27.06.2018 / ДГС Бургас
ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - БУРГАС
Файл
Добавен
27.06.2018 / ДГС Бургас
Политика на ТП ДГС - Бургас срещу корупцията
Файл
Добавен
27.06.2018 / ДГС Бургас
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности в ТП ДГС - Бургас
Файл
Добавен
27.06.2018 / ДГС Бургас
Декларация на ръководството на ТП ДГС - Бургас
Файл
Добавен
27.06.2018 / ДГС Бургас
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопански дейности от ТП ДГС-Бургас върху дървесните и недървесните продукти, екосистемни услуги и екологични стойности (принцип 5 и 6)
Файл
Добавен
27.06.2018 / ДГС Бургас
Политика за управление на държавните гори на територията на ТП ДГС - Бургас
Файл
Добавен
27.06.2018 / ДГС Бургас
Резюме на доклад за резултатите от прилаганата мониторингова система за индикаторите по принцип 8 на ТП ДГС - Бургас за периода 01.01-31.12.2017 год. (индикатор 8.3.1)
Файл
Добавен
27.06.2018 / ДГС Бургас