slide

Гoрска сертификация | ДГС Бургас

АНАЛИЗ на екологичните стойности на територията на ТП „ДГС Бургас” и извън нея, които могат да бъдат засегнати от извършваните горскостопански дейности през 2024 г. (принцип 6)
Файл
Добавен
05.04.2024 / ДГС Бургас
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопански дейности от ТП ДГС-Бургас върху дървесните и недървесните продукти, екосистемни услуги (принцип 5)
Файл
Добавен
05.04.2024 / ДГС Бургас
Писмо заинтересовани страни - Принцип 4
Файл
Добавен
08.02.2024 / ДГС Бургас
Резюме на доклад за резултатите от прилаганата мониторингова система за индикаторите по принцип 8 на ТП ДГС - Бургас за периода 01.01-31.12.2023 год. (индикатор 8.3.1)
Файл
Добавен
08.02.2024 / ДГС Бургас
Списък на предвидените горскостопански дейности през 2024 година на държавната горска територия на ТП "ДГС- Бургас"
Файл
Добавен
08.02.2024 / ДГС Бургас
ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - БУРГАС
Файл
Добавен
04.04.2023 / ДГС Бургас
Резюме на доклад за резултатите от прилаганата мониторингова система за индикаторите по принцип 8 на ТП ДГС - Бургас за периода 01.01-31.12.2022 год. (индикатор 8.3.1)
Файл
Добавен
04.04.2023 / ДГС Бургас
АНАЛИЗ на екологичните стойности на територията на ТП „ДГС Бургас” и извън нея, които могат да бъдат засегнати от извършваните горскостопански дейности през 2023 г. (принцип 6)
Файл
Добавен
04.04.2023 / ДГС Бургас
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопански дейности от ТП ДГС-Бургас върху дървесните и недървесните продукти, екосистемни услуги (принцип 5)
Файл
Добавен
04.04.2023 / ДГС Бургас
Политика за управление на държавните гори на територията на ТП ДГС - Бургас
Файл
Добавен
04.04.2023 / ДГС Бургас
Писмо заинтересовани страни - Принцип 4
Файл
Добавен
04.04.2023 / ДГС Бургас
ДОКЛАД ЗА ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС - БУРГАС" (АКТУАЛИЗИРАН)
Файл
Добавен
04.04.2023 / ДГС Бургас
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности в ТП ДГС - Бургас
Файл
Добавен
04.04.2023 / ДГС Бургас
Списък на предвидените горскостопански дейности през 2023 година на държавната горска територия на ТП "ДГС- Бургас"
Файл
Добавен
01.02.2023 / ДГС Бургас
Декларация от ръководството на ТП ДГС БУРГАС
Файл
Добавен
30.11.2022 / ДГС Бургас
Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в ТП ДГС Бургас
Файл
Добавен
09.11.2022 / ДГС Бургас
Списък на дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС Бургас
Файл
Добавен
09.11.2022 / ДГС Бургас
Карта на ТП ДГС Бургас по ГСП 2014 г.
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДГС Бургас
Протокол от обществено обсъждане на ГСП 2014 г. на ТП ДГС Бургас
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДГС Бургас
Обявление относно сертификацията
Файл
Добавен
04.03.2022 / ДГС Бургас