Процедура № 6958 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Бургас 27.02.2024 9,764.58 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Профил на купувача Открит конкурс
Предмет „Отглеждане на три годишни горски култури и отглеждане на четири и петгодишни горски култури за компенсационно залесяване, попълване на култури за компенсационно залесяване и отглеждане на млади насаждения без материален добив (осветление на подраст)” за Обект № 1 в горски територии – държавна собственост в обхвата на ТП „ДГС Бургас”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.