Процедура № 6461 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Бургас 21.12.2022 197,441.86 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс
Предмет “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Каба юк” в землището на с. Присад и с. Габър, временен склад "Вършило" в землището на с. Вършило, общ. Созопол и до временен склад „Димчево” в землището на с. Димчево, общ. Бургас на маркирана дървесина от Обект № 2302 - отдели/подотдели 42-ж, 45-а, 45-б, 45-в, 45-г, 45-е, 90-а, 154-а, 154-л, 155-а, 155-е, 155-н, 155-п, 156-а, 157-б, 157-е, 158-а, 158-г, 158-д, 158-е, 159-а, 159-в, 159-г, 159-к, 160-б, 160-в, 160-г, 160-з, 160-к, 161-а, 161-в, 161-г, 161-е, 161-ж, 161-и, 161-л, 219-в с общо количество 5554 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2302 чб,бб,бл,здб,цр,дб,пяс,кл,брс,срлп,кгбр,мжд 1900 куб.м. 252 куб.м. 0 куб.м. 1288 куб.м. 2114 куб.м. 0 куб.м. 5554 куб.м.