Процедури

Процедура № 6142 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение ДГС Бургас
Първа дата 20.05.2022
Втора дата
Начална цена 50,550.25 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Ала тепе” в землището на с. Росен и с. Маринка, общ. Созопол и временен склад „Вършило” в землището на с. Вършило, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2208, отдели/подотдели 129б, 256д, 258к, 259б, 260ж, 262и, 262о с общо количество 1895 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас”

Данни за дървесината

Обект/и № 2208
Дървесен вид чб,бб,дб,бл,цр,кгбр,мждр,пяс
Едра 244 куб.м.
Средна 22 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 491 куб.м.
За огрев 1138 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1895 куб.м.