Процедури

Процедура № 6016 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение ДГС Бургас
Първа дата 11.03.2022
Втора дата
Начална цена 20,080.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временен горски склад до адрес на физически лица от Обект № 2202ТТР и Обект № 2203ТТР, в обхвата на ТП „ДГС – Бургас““

Данни за дървесината

Обект/и № 2202ТТР, 2203ТТР
Дървесен вид 0
Едра 0 Пр. куб.м.
Средна 0 Пр. куб.м.
Дребна 0 Пр. куб.м.
Технологична 0 Пр. куб.м.
За огрев 0 Пр. куб.м.
ОЗМ 0 Пр. куб.м.
Всичко 1004 Пр. куб.м.