Процедура № 6464 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Бургас 21.12.2022 145,529.77 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс
Предмет “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Габър” в землището на с. Габър, временен склад "Вършило" в землището на с. Вършило, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2303 - отдели/подотдели 98н, 99з, 99и, 99к, 100д, 100ж, 103а, 103д, 107ж, 107к, 108к, 111б, 115д, 116з, 117д, 118б, 119а, 119г, 119е, 120в, 120г, 120е, 121г, 124д, 124р, 133з, 134г с общо количество 4060 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2303 чб,бб,бл,цр,дб,пяс,кл,брс,срлп,кгбр,мжд 690 куб.м. 105 куб.м. 0 куб.м. 534 куб.м. 2721 куб.м. 0 куб.м. 4060 куб.м.