Процедура № 5846 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Бургас 14.12.2021 48,066.47 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс
Предмет “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Димчовица” в землището на с. Вършило, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2206- отдели/подотдели 155ж, 156е, 156з с общо количество 1571 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2206 чб,бл,цр,лп 981 куб.м. 410 куб.м. 6 куб.м. 162 куб.м. 12 куб.м. 0 куб.м. 1571 куб.м.