Процедури

Процедура № 5846 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение ДГС Бургас
Първа дата 14.12.2021
Втора дата
Начална цена 48,066.47 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Димчовица” в землището на с. Вършило, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2206- отдели/подотдели 155ж, 156е, 156з с общо количество 1571 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас”

Данни за дървесината

Обект/и № 2206
Дървесен вид чб,бл,цр,лп
Едра 981 куб.м.
Средна 410 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
Технологична 162 куб.м.
За огрев 12 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1571 куб.м.