Процедури

Процедура № 5738 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение ДГС Бургас
Първа дата 02.12.2021
Втора дата
Начална цена 35,162.46 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Бариерата” в землището на с. Присад, временен склад "Зеленището" в землището на с. Зидарово, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2204 - отдели/подотдели 85в,г,е, 88 г, 177 б, 178 б, 179 а, 181 ж с общо количество 1341 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас”

Данни за дървесината

Обект/и № 2204
Дървесен вид чб,бл,цр,дб,брс,пяс,лп
Едра 16 куб.м.
Средна 373 куб.м.
Дребна 21 куб.м.
Технологична 104 куб.м.
За огрев 827 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1341 куб.м.