Процедури

Процедура № 5737 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение ДГС Бургас
Първа дата 02.12.2021
Втора дата
Начална цена 54,768.58 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Факийски път” в землището на с. Присад, временен склад "Калето" в землището на с. Зидарово, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2203 - отдели/подотдели 81в, 83 в,г,ж, 162 г, 169а,б, 173 б,в с общо количество 2099 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас”

Данни за дървесината

Обект/и № 2203
Дървесен вид бл,цр,дб,кгбр,мжд
Едра 71 куб.м.
Средна 560 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
Технологична 118 куб.м.
За огрев 1343 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2099 куб.м.