Процедури

Процедура № 5406 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение ДГС Бургас
Първа дата 30.06.2021
Втора дата
Начална цена 43,618.53 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит Конкурс
Предмет Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Ала Тепе” и временен склад "Меден рид" в землището на с. Росен, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2105 - отдели/подотдели:257-б, 257-е, 258-д, 258-а, 259-а, 261-и, 385-б, 385-ж, 385-л - общо количество 1986 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас"

Данни за дървесината

Обект/и № 2105
Дървесен вид бл, цр, здб, кгбр, мжд, здб
Едра 21 куб.м.
Средна 345 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1618 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1986 куб.м.