Процедури

Процедура № 5847 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение ДГС Бургас
Първа дата 14.12.2021
Втора дата
Начална цена 47,844.24 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Рашков кладенец” в землището на с. Вършило, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2207- отдели/подотдели 152б,в,ж,з, 154г,д, 157а с общо количество 1806 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас”

Данни за дървесината

Обект/и № 2207
Дървесен вид дб,цр,пяс,кгбр, мжд
Едра 287 куб.м.
Средна 380 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 133 куб.м.
За огрев 1004 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1806 куб.м.