Процедура № 5847 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Бургас 14.12.2021 47,844.24 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс
Предмет “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Рашков кладенец” в землището на с. Вършило, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2207- отдели/подотдели 152б,в,ж,з, 154г,д, 157а с общо количество 1806 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2207 дб,цр,пяс,кгбр, мжд 287 куб.м. 380 куб.м. 2 куб.м. 133 куб.м. 1004 куб.м. 0 куб.м. 1806 куб.м.