Процедура № 5736 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Бургас 02.12.2021 51,386.85 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс
Предмет “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Железният портал” в землището на с. Присад, временен склад "Женското гробе" в землището на с. Зидарово, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2202 - отдели/подотдели 80а, 92а, 93а,е, 142е, 143з, 144ж,з, 145з с общо количество 1942 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2202 бл,цр,дб,пяс,кгбр,мжд 247 куб.м. 288 куб.м. 2 куб.м. 40 куб.м. 1365 куб.м. 0 куб.м. 1942 куб.м.