Процедури

Процедура № 5736 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение ДГС Бургас
Първа дата 02.12.2021
Втора дата
Начална цена 51,386.85 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Железният портал” в землището на с. Присад, временен склад "Женското гробе" в землището на с. Зидарово, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2202 - отдели/подотдели 80а, 92а, 93а,е, 142е, 143з, 144ж,з, 145з с общо количество 1942 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас”

Данни за дървесината

Обект/и № 2202
Дървесен вид бл,цр,дб,пяс,кгбр,мжд
Едра 247 куб.м.
Средна 288 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 40 куб.м.
За огрев 1365 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1942 куб.м.