Процедури

Процедура № 4793 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение ДГС Бургас
Първа дата 27.11.2020
Втора дата
Начална цена 78,233.18 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Русокастро” в землището на с. Русокастро, временен склад „Ливада” в землището на с. Ливада, временен склад „Габър” в землището на с. Габър, временен склад „Вършило” в землището на с. Вършило, временен склад „Зидарово” в землището на с. Зидарово, общ. Созопол временен склад „Твърдица” в землището на с. Твърдица, общ. Бургас на маркирана дървесина от Обект № 2101- отдели/подотдели 24-з, 29-а, 89-а, 89-б, 89-г,122-д2, 123-е, 137-с, 137-т, 138-б, 138-е, 152-а, 151-д, 172-ж, 224-е, 224-з, 224-л, общо количество 3554 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас”

Данни за дървесината

Обект/и № 2101
Дървесен вид бл, цр, здб, пяс, кгбр, мжд
Едра 41 куб.м.
Средна 28 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1089 куб.м.
За огрев 2396 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3554 куб.м.