Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1299 ДГС Бургас 31.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 900.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на вода - прогнозни количества за обекти в териториалния обхват на ТП ДГС Бургас“ Виж пълна информация
1207 ДГС Бургас 15.08.2017 Открита процедура 10,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-БУРГАС“, с открита процедура по чл.18, ал.1, т.1, във връзка с чл.20, ал.1, т.1, б.”б” от Закона за обществените поръчки /ЗОП/”. Виж пълна информация
1119 ДГС Бургас 15.06.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание за нуждите на ЮИДП ДП Териториално поделение „Държавно горско стопанство - Бургас” и в съответствие с техническата спецификация” Виж пълна информация
1089 ДГС Бургас 02.06.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДГС – Бургас”, съгласно техническа спецификация по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1 – „Доставка чрез закупуване на Хербициди, Фунгициди, Инсектициди, Торове и Подобрители на почвата“
Обособена позиция №2 – „Доставка чрез закупуване на Родентициди“
Виж пълна информация
1059 ДГС Бургас 29.05.2017 Събиране на оферти с обява 1,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2017г. на работниците и служителите, предвидени в приложение № 5 на „НАРЕДБА № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците”. Виж пълна информация
1013 ДГС Бургас 06.06.2017 Открита процедура 6,090.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици чрез престъргване до минерален почвен слой с отстраняване на растителна покривка с дължина 21 000 л. м., ширина 3м. на дълбочина 0,10 м.“ Виж пълна информация
678 ДГС Бургас 11.01.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 990.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва торове и др. за нуждите на ТП „ДГС – Бургас”” Виж пълна информация
Процедура № 678 на ДГС Бургас от 11.01.2017 е прекратена!
676 ДГС Бургас 06.02.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,900.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт, доставка на резервни части и консумативи, монтаж и баланс на гуми на МПС собственост на възложителя по обособени позиции” Виж пълна информация
656 ДГС Бургас 24.01.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,420.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, копирни машини и др. вкл. и техника в извън гаранционен срок/ и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техника, по обособени позиции”, както следва:
Обособена позиция № 1 - „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, копирни машини и др.вкл. и техника в извънгаранционен срок” ;
Обособена позиция № 2 – „Доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техника”.
Виж пълна информация
412 ДГС Бургас 21.11.2016 25.11.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,224.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2016 г. на работниците и служителите, предвидени в приложение № 5 на „Наредба № 3/1987 г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците”” Виж пълна информация
230 ДГС Бургас 02.09.2016 08.09.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание за нуждите на ЮИДП ДП Териториално поделение „Държавно горско стопанство - Бургас” и в съответствие с техническата спецификация” Виж пълна информация
164 ДГС Бургас 12.09.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Денонощна охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на битова сграда в обект - разсадник „Отманли”, обект - горска база „Черна гора” и обект – касово помещение в административната сграда на „ЮИДП” ДП – Сливен, ТП „ДГС – Бургас”. Виж пълна информация