Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3500 ДГС Бургас 27.11.2019 Открита процедура 10,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия(високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група” Виж пълна информация
3476 ДГС Бургас 29.10.2019 Покана до определени лица 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДГС – Бургас”, съгласно техническа спецификация по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1 – „Доставка чрез закупуване на Хербициди, Фунгициди, Инсектициди, Торове и Подобрители на почвата“.
Обособена позиция №2 – „Доставка чрез закупуване на Родентициди“.
Виж пълна информация
3458 ДГС Бургас 09.10.2019 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2019 г. на работниците и служителите на ТП „ДГС-Бургас”, предвидени в Приложение № 5 на НАРЕДБА № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина“ Виж пълна информация
3445 ДГС Бургас 05.11.2019 Открита процедура 600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции:
1. Обособена позиция № 1: „Доставка на работни дрехи, специално работно облекло;
2. Обособена позиция № 2: „Доставка на обувни изделия”
Виж пълна информация
3421 ДГС Бургас 25.09.2019 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДГС – Бургас”, по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1 – „Доставка чрез закупуване на Хербициди, Фунгициди, Инсектициди, Торове и Подобрители на почвата“.
Обособена позиция №2 – „Доставка чрез закупуване на Родентициди“.
Виж пълна информация
3305 ДГС Бургас 14.08.2019 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на бланки и формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание за нуждите на ТП „ДГС - Бургас” Виж пълна информация
3237 ДГС Бургас 19.07.2019 Покана до определени лица 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Профилактика, ремонт и доставка на пожаротехнически средства и материали за срок от 12 месеца, за нуждите на ТП ДГС Бургас“ Виж пълна информация
3041 ДГС Бургас 05.06.2019 Открита процедура 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника - компютри, мултифункционално устройство (принтер, скенер, копир), монитори и др., за нуждите на ТП „ДГС - Бургас”. Виж пълна информация
3003 ДГС Бургас 24.04.2019 Събиране на оферти с обява 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Профилактика, ремонт и доставка на пожаротехнически средства и материали за срок от 12 месеца за нуждите на ЮИДП ДП ТП ДГС Бургас“ Виж пълна информация
2986 ДГС Бургас 15.05.2019 Открита процедура 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване и монтаж на офис обзавеждане /столове/ за нуждите на ТП ДГС – Бургас“

Виж пълна информация
2860 ДГС Бургас 16.04.2019 Открита процедура 32,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на „ТП ДГС Бургас“, както и доставка на резервни части необходими за техническото обслужване“ Виж пълна информация
2782 ДГС Бургас 13.02.2019 1 Лесокултурни мероприятия 62,165.58 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Почистване на площи за залесяване в отдели: 527 „в”, 529 „л”, 530 „о”, механизирана почвоподготовка в отдели: 527 „в”, 529 „л”, 530 „о”, залесяване на горски култури в отдел 530 „о”, отглеждане на едно, две, три, четири и петгодишни горски култури в отдели: 530 „о”; 527 „г”; 527 „м”; 24 „д”; 532 „ф”; 531 “ш”, 532 „ф” за Обект № 1 в горски територии – държавна собственост в обхвата на ТП „ДГС Бургас”. Виж пълна информация
2776 ДГС Бургас 12.03.2019 Открита процедура 7,250.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици чрез престъргване до минерален почвен слой с отстраняване на растителна покривка с дължина 25 000 л. м., ширина 3м и на дълбочина 0,10 м.” Виж пълна информация
2741 ДГС Бургас 01.02.2019 Договаряне без предварително обявление 5,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, на нетни количества активна електрическа енергия /високо/сридно/ниско напрежение/ и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти в Териториалния обхват на ТП „ДГС-Бургас“, Виж пълна информация
2687 ДГС Бургас 29.01.2019 Открита процедура 8,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и други /, включително и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката в случай на необходимост, за нуждите на ТП ДГС „Бургас“, Виж пълна информация
2686 ДГС Бургас 08.01.2019 обект № 1 Лесокултурни мероприятия 27,285.97 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Залесяване на горски култури в отдел 530 „о”, отглеждане на едно, две, три, четири и петгодишни горски култури в отдели: 530 „о”; 527 „г”; 527 „м”; 24 „д”; 532 „ф”; 531 “ш”, 532 „ф” за Обект № 1 в горски територии – държавна собственост в обхвата на ТП „ДГС Бургас”. Виж пълна информация
2542 ДГС Бургас 29.11.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 812 куб.м. 2481 куб.м. 0 куб.м. 3387 куб.м.
благун, цер, черен бор, бял бор, келяв габър, мъждрян и др.
1902 Процедури за добив на дървесина 68,544.62 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Габър” в землището на с. Габър, временен склад "Вършило" в землището на с. Вършило, временен склад "Зидарово" в землището на с. Зидарово, общ. Созопол; временен склад "Твърдица" в землището на с. Твърдица, общ. Бургас на маркирана дървесина от Обект № 1902 - отдели/подотдели 125-б, в, д,130-б, д, 132-а, б, 133-к, 144-г, 222-г, 224-д, 225-а, г, и, 226-а общо количество 3387 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
2541 ДГС Бургас 29.11.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 1968 куб.м. 3426 куб.м. 0 куб.м. 5451 куб.м.
благун, цер, черен бор, полски ясен келяв габър, мъждрян и др.
1901 Процедури за добив на дървесина 105,075.75 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Каба юк” в землището на с. Зидарово, с. Присад, с. Габър, общ. Созопол; с.Дебелт, общ. Средец; временен склад " Бей Конак" в землището на гр.Бургас, общ. Бургас, временен склад "Еркесията" в землището на с.Русокастро и с. Ливада, общ. Камено, временен склад "Изворище" в землището на с.Изворище, временен склад "Брястовец" в землището на с. Брястовец, общ. Бургас на маркирана дървесина от Обект № 1901 - отдели/подотдели 7-г, 22-к, 23-з, 24-е, 27-и, 28-д, 35-л, 37-ж, 38-б, 61-в,г,д,ж, 62-а, 65-д, 68-г, 69-б, 80-б,в, 88-б, 93-в,д, 534-в общо количество 5451 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас”, Виж пълна информация
2423 ДГС Бургас 30.10.2018 Открита процедура 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, демонтаж, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите собственост на ТП „ДГС Бургас“. Виж пълна информация
2365 ДГС Бургас 02.10.2018 Открита процедура 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване и монтаж на офис обзавеждане /столове/ за нуждите на ТП ДГС – Бургас“ Виж пълна информация