Процедури

Процедура № 5844 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение ДГС Бургас
Първа дата 14.12.2021
Втора дата
Начална цена 52,741.86 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Трендафиловата къшла” в землището на с. Габър и вр.склад "Докима" в земл.на с. Вършило, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 2205 - отдели/подотдели 111а, 120л, 125а, 131г с общо количество 1819 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас”

Данни за дървесината

Обект/и № 2205
Дървесен вид чб,бл,цр,дб,брс,пяс,лп
Едра 655 куб.м.
Средна 626 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
Технологична 128 куб.м.
За огрев 399 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1819 куб.м.