Процедура № 5047 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Бургас 11.02.2021 33,991.25 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия Профил на купувача Открит конкурс
Предмет „Залесяване на горски култури, отглеждане на едно, две, три и четиригодишни горски култури” за Обект № 1 в горски територии – държавна собственост в обхвата на ТП „ДГС Бургас”"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.