Процедури

Процедура № 5047 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение ДГС Бургас
Първа дата 11.02.2021
Втора дата
Начална цена 33,991.25 лв. без ДДС
Тип на процедурата Лесокултурни мероприятия
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Залесяване на горски култури, отглеждане на едно, две, три и четиригодишни горски култури” за Обект № 1 в горски територии – държавна собственост в обхвата на ТП „ДГС Бургас”"

Данни за дървесината

Обект/и № 1
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.