ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГТ - II ETAП Списъци на допуснатите и класирани имоти и на недопуснатите имоти на първи етап по Правилата за закупуване на горски територии от ДП по чл.163 от ЗГ Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година, мярка 8.4. „Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони : Европа инвестира в селските райони”. Административен договор с ДФ „Земеделие” № BG06RDNP001-8.002-0001-C01/02.04.2020 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Започна приемът на документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии от ДП по чл. 163 от ЗГ за 2021г. Информация за единични цени за 1 дка на закупени поземлени имоти в горски територии за 2020г. Африканска чума по свинете - телефони за сигнали Прием на заявки за участие в провеждането на електронни процедури за реализация на дървесина.

Обща информация

ТП ”Държавно горско стопанство - Бургас” се намира в най-източната част на Бургаска област. На север граничи с ТП “ДГС - Айтос” и ТП ”ДЛС - Несебър”, на изток опира до Черно море, на югоизток граничи с ТП ”ДЛС - Ропотамо", на югозапад с ТП ”ДГС - Ново Паничарево” и на запад с ТП ”ДГС - Средец” и ТП ”ДГС - Карнобат”.
Стопанството е разположено върху най-северните предпланински части на Странджа и върху единично издигащи се възвишения от крайните части на източна Стара планина. Характерни възвишения са Меден рид (376м н.в.), Червената шума (362м н.в.), Арнауд баир (403 м н.в.) и др.
Към настоящия момент, съгласно утвърдения ГСП от 2014 год., със срок на действие до 2024 год., ТП ”ДГС - Бургас” стопанисва горски територии в общините Бургас и Камено, и част от общините Созопол, Приморско и Средец, както следва: 12854 ха - държавни горски територии, 4782 ха – горски територии общинска собственост, 1652 ха – горски територии на физически и юридически лица и такива на религиозни общности – 3 ха.
В района на горското стопанство растат предимно широколистни гори от благун, цер, зимен дъб и космат дъб. Главно върху голи площи са създадени комплекси иглолистни култури от черен бор, бял бор и др.. Средните таксационни показатели са следните: възраст – 45 год.; бонитет – 4; пълнота 0,66; запас на основните насаждения – 1 551945 куб.м.; общ среден прираст – 36810 куб.м.; общо ползване 29845 куб.м..
Върху част от залесената площ на стопанството съществуват добри условия за естествено възобновяване. В останалата част е предвидено залесяване с оглед най-пълноценното използване възможностите на съответния тип месторастене, за постигане на оптимален бъдещ състав на гората и реализиране на полезните и функции. Предвидено е залесяване на общо 910,10 ха редуцирана площ, а за подпомагане на естественото възобновяване е предвидено изсичане на подлеса и храстите на площ от 2295,1 ха.
На територията на стопанството се намират защитените местности “Ченгене скеле” и “Устие на река Изворска”, които са основни гнездови местообитания на водолюбиви птици. Защитени местности “Корията” и “Раков дол” са установени за запазване на уникалните за района екосистеми. Природна забележителност “Нос Агалина” е интересна със скални образования и крайморска растителност. Най – разпространените дървесни видове са благун, зимен дъб, летен дъб и др.. От растителните видове в отделни места в района на стопанството се среща смрадлика, дрян, червен глог, трънка, шипка, къпина, представители на сем. Бъзови, леска и драка. Ценни билки са и някои тревисти растения срещащи се в района като див божур, блатно кокиче, магарешки бодил, жълт и червен кантарион, бял равнец, лайка, млечка и много други.
Съществуват добри условия за туризъм и почивка на населението от общината, областта и цялата страна. Гордост за стопанството са създадените лесопаркове “Бургас” – 943 ха, “Капче” – 312 ха, “Крайморие” – 433 ха, “Созопол” – 656 ха и “Черна гора”.
ТП "ДГС - Бургас" има изготвен доклад за гори с висока консервационна стойност, който при проявен интерес може да бъде разгледан на адрес: http://dgsburgas.uidp-sliven.com/dokumenti