slide

Гoрска сертификация | ДГС Бургас

Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопански дейности от ТП ДГС-Бургас върху дървесните и недървесните продукти, екосистемни услуги и екологични стойности (принцип 5 и 6)
Файл
Добавен
27.06.2018 / ДГС Бургас
Политика за управление на държавните гори на територията на ТП ДГС - Бургас
Файл
Добавен
27.06.2018 / ДГС Бургас
Резюме на доклад за резултатите от прилаганата мониторингова система за индикаторите по принцип 8 на ТП ДГС - Бургас за периода 01.01-31.12.2017 год. (индикатор 8.3.1)
Файл
Добавен
27.06.2018 / ДГС Бургас